Autoriõigus


Relumee.ee lehel avaldatud materjalid: fotod, tootekirjeldused, retseptid ja artiklid on Autoriõiguse seaduse tähenduses autorikaitse objektiks. Nende kopeerimine ja levitamine ilma relumee.ee nõusolekuta on keelatud. Avaldatud materjale võib jagada sotsiaalmeedias kui jagamine sisaldab linki Relumee lehele. Muul kujul tsiteerimine ja viitamine on lubatud ainult siis kui tsitaat koosneb mitte rohkem kui kolmest lausest ja viitele on lisatud interaktiivne link veebikeskkonnale ja autorile.

Tekstide kopeerimine või aranžeeringud ei ole vastavalt AutÕS § 13 lg 1 p 1, 5 lubatud ilma viitamata. Viitamata jätmisel esitame kopeerijale arve tekstide koostamise eest summas 100 € + km. 

Küsimuste korral võta ühendust tellimine@relumee.ee.

Helen Idarand
Hobipunkt